Directors

Cast

Prem Nazir
Prem Nazir
Balakrishnan
Madhu
Madhu
Divakaran
Sukumaran
Sukumaran
Varghese
Srividya
Srividya
Sridevi
Bahadur
Bahadur
Shekharan Pillai
Pappu
Pappu
Pappan
Ravi Kumar
Ravi Kumar
Dr. Prasanna
Ambika
Ambika
Sumam
Aranmulla Ponnamma
Aranmulla Ponnamma
Balakrishnan's Mother

Scriptwriters

Cinematography