Li-hua Lai

OccupationActor
Movie Credits2
Best filmography
Zhen zhen chun feng (1974)
Xiao mei (1975)